تنبیه و زیانهای آن

زیانهای تنبیه عبارتند از: شکستن شخصیت: تنبیهات چه بصورت بدنى و چه روانى از قبیل سرزنش‌ها، عتاب‌ها، تحقیرها، محرومیت‌ها و…