لذت زندگی

لذت زندگی

    دو میمون روی شاخه درختی نشسته بودند و به غروب خورشید نگاه میکردند.