حرف های قشنگ

حرف های قشنگ

دوستی مثل سیمان خیسه، که هر قدر بمونی رفتنت سخت می شه، اگر هم بری جای پات برای همیشه باقی

فهرست مخترعان

فهرست مخترعان

نظام‌های حقوقی، تعاریف متفاوتی از مخترع ارایه نموده‌اند: از یک دیدگاه مخترع کسی است که برای اولین بار در ذهنش

رازهای عشق...

رازهای عشق…

گفتار های دونالد والترز خیلی کوتاه است گاهی به یک خط هم نمیرسد. اما اگر هر یک از آنها را