ارتباط چشمی

چشمان ما نقش بسیاری در ارتباطاتمان دارند. ارتباط چشمی، ارتباط اجتماعی لازم را برای فردی که به او گوش می