روانشناسی عشق

عشق واقعی چیست

    وابستگی، آفت عشق دوست عزیزم تو بیشتر به چه یا کی وابسته ای؟ به پدر؟ مادر؟ همسر؟ فرزند؟